Control de plagues

Amb l’arribada del bon temps abunden els paràsits externs com puces i paparres, a més dels perills per a la teva mascota com el mosquit Phlebotomus que transmet la leishmaniosi o l’eruga processionària del pi.

L’eruga processionària del pi, una amenaça per als nostres gossos.

L’eruga processionària de pi (Thaumetopoea pityocampa) és la plaga més important que afecta les pinedes mediterrànies, però també ataca cedres i avets.

Entre els mesos de febrer i abril, amb l’arribada de la primavera, apareixen les erugues processionàries o erugues del pi, un perill tant per a persones com per als animals, sobretot els gossos, ja que estan cobertes de pèls urticants tòxics que es desprenen i suren en l’aire, provocant reaccions al·lèrgiques i urticària, molt perillosos per a les nostres mascotes.

En teoria, cal anar amb compte entre febrer i abril però la veritat és que a causa del canvi climàtic l’època de processionària es va ampliant en el temps, cada vegada apareixen abans, fins i tot al desembre. I cada vegada són a més llocs, és fàcil veure-les als parcs i jardins.

OK_oruga_procesionaria

Si el gos s’acosta directament al cuc o als rastres que deixa aquest pel camí, pot produir-li lesions a la boca, la llengua, les genives i al paladar. Els pèls es claven a la pell alliberant una toxina molt perillosa (la Thaumatopina).

L’eruga produeix diverses lesions en els gossos. El quadre té bastant a veure amb un xoc al·lèrgic. S’inflama la llengua, la boca, l’esòfag i l’estómac. Arribat un punt, el gos no pot respirar i mor. En la major part dels casos, no succeeix perquè intervé un veterinari, però la llengua dels animals que hagin xuclat una eruga es necrosa. Alguns perden gairebé tot l’òrgan.

OK_oruga_procesionaria_2

Com és el cicle vital de la processionària? Les papallones de processionària apareixen a l’estiu, es reprodueixen i la femella posa ous en les fulles dels arbres. Les erugues neixen als 30-40 dies de la posada, entre mitjans de setembre i d’octubre, i per passar els mesos de fred construeixen nius de seda per refugiar-se. En acabar l’hivern i amb l’arribada de la primavera, entre febrer i abril, les erugues baixen a terra formant una fila com una processó, d’aquí el seu nom, processionària. En la fase final del seu desenvolupament crisaliden dins d’un capoll i a l’estiu sorgeixen les papallones donant lloc a un nou cicle.

Com saber si el teu gos ha estat en contacte amb una processionària? Estarà tractant de gratar la boca perquè li farà mal. Es mostrarà nerviós, inquiet.

Els símptomes més visibles són la inflamació de la llengua i fins i tot del cap.

Pot tenir febre, també pot ser que tingui problemes per tancar la boca.

Què fer? Pots rentar-li la boca amb aigua tèbia però el més important és anar ràpidament al veterinari perquè puguin donar al teu gos un tractament amb corticoides d’acció ràpida.

El resultat pot ser des de la necrosi de part de la llengua a la mort: si la infecció arriba a la laringe pot morir-se per asfíxia.

Com evitar aquest perill? Si tens jardí o zona boscosa amb pins, els components per acabar amb aquesta plaga són:

  • El diflubenzuron – un insecticida inhibidors del creixement.
  • Cipermetrina o deltametrin – insecticides convencionals.

Utilitzarem un component o un altre depenent del cicle vital de l’eruga processionària.

Insecticides inhibidors del creixement

Aquests insecticides, també anomenats insecticides bioracionals, pertorben algun procés elemental dels insectes, per exemple, la interrupció de la muda de les erugues. S’estan fent servir bastant per tractar masses forestals de pins, més fins i tot que el Bacillus.

Són respectuosos amb el medi ambient.

L’empleat per Processionària és el diflubenzuron, com el Larvivex Complex.

Té una gran eficàcia en aplicacions molt primerenques, en fase d’ou o eruga inicial; més tard, no va tan bé i les erugues crescudes ja hauran produït danys. Per tant, triar el moment per al tractament és fonamental amb el Diflubenzuron.

Insecticides químics convencionals

Serveixen per Processionària del pi aquells que contenen piretroides com a matèria activa la Cipermetrina.

  • Dipacxon Plus amb Cipermetrina.
  • Dipacxon 39 amb Cipermetrina.
  • Arpon G amb Cipermetrina.

El tractament químic de les bosses es porta a terme mitjançant la polvorització directa amb l’insecticida.

Es tracta en qualsevol moment al llarg de l’hivern. Millor quan les erugues són joves i se situen en les zones baixes de les copes i són més sensibles al producte. Mullar bé les bosses.

Tractant-ho al febrer-març les erugues ja estan formades, i és el moment d’impedir que les erugues baixin a terra.

Control de plagas

Con la llegada del buen tiempo abundan los parásitos externos como pulgas y garrapatas, además de los peligros para tu mascota como el mosquito Phlebotomus que transmite la leishmaniosis o la oruga procesionaria del pino.

La Oruga Procesionaria del pino, una amenaza para nuestros perros.

La oruga procesionaria de pino (Thaumetopoea pityocampa) es la plaga más importante que afecta a los pinares mediterráneos, no obstante también ataca a cedros y abetos.

Entre los meses de febrero y abril, con la llegada de la primavera, aparecen las orugas procesionarias o orugas del pino, un peligro tanto para personas como para los animales, sobre todo a los perros, ya que están cubiertas de pelos urticantes tóxicos que se desprenden y flotan en el aire, provocando reacciones alérgicas y urticaria, muy peligrosos para nuestras mascotas.

En teoría, hay que tener cuidado entre febrero y abril pero lo cierto es que debido al cambio climático la época de procesionaria se va ampliando en el tiempo, cada vez aparecen antes, incluso en diciembre. Y cada vez están en más lugares, es fácil verlas en los parques y jardines.

OK_oruga_procesionaria

Si el perro se acerca directamente al gusano o a los rastros que deja éste por el camino, puede producirle lesiones en la boca, la lengua, las encías y el paladar. Los pelos se clavan en la piel liberando una toxina muy peligrosa (la Thaumatopina).

La oruga produce varias lesiones en los perros. El cuadro tiene bastante que ver con un shock alérgico. Se inflama la lengua, la boca, el esófago y el estómago. Llegado un punto, el perro no puede respirar y fallece. En la mayor parte de los casos, no sucede porque interviene un veterinario, pero la lengua de los animales que hayan chupado una oruga se necrosa. Algunos pierden casi todo el órgano.

OK_oruga_procesionaria_2

¿Cómo es el ciclo vital de la procesionaria? Las mariposas de procesionaria aparecen en verano, se reproducen y la hembra pone huevos en las hojas de los árboles. Las orugas nacen a los 30-40 días de la puesta, entre mediados de septiembre y de octubre, y para pasar los meses de frío construyen nidos de seda para refugiarse. Al finalizar el invierno y con la llegada de la primavera, entre febrero y abril, las orugas descienden al suelo formando una fila como una procesión, de ahí su nombre, Procesionaria. En la fase final de su desarrollo crisalidan dentro de un capullo y en verano surgen las mariposas dando lugar a un nuevo ciclo.

¿Cómo saber si tu perro ha estado en contacto con una procesionaria? Estará tratando de rascarse la boca porque le dolerá. Se mostrará nervioso, inquieto.

Los síntomas más visibles son la inflamación de la lengua e incluso de la cabeza.

Puede tener fiebre, también puede que tenga problemas para cerrar la boca.

¿Qué hacer? Puedes lavarle la boca con agua templada pero lo más importante es ir rápidamente al veterinario para que puedan dar a tu perro un tratamiento con corticoides de acción rápida.

El resultado puede ser desde la necrosis de parte de la lengua a la muerte: si la infección llega a la laringe puede morirse por asfixia.

¿Cómo evitar este peligro? Si tienes jardín o zona boscosa con pinos, los componentes para acabar con esta plaga son:

  • El DIFLUBENZURON – un insecticida inhibidores del crecimiento.
  • Cipermetrin o Deltametrin – insecticidas convencionales.

Utilizaremos un componente u otro dependiendo del ciclo vital de la oruga procesionaria.

Insecticidas inhibidores del crecimiento

Estos insecticidas, también denominados insecticidas biorracionales, perturban algún proceso elemental de los insectos, por ejemplo, la interrupción de la muda de las orugas. Se están usando bastante para tratar masas forestales de pinos, más incluso que el Bacillus.

Son respetuosos con el medio ambiente.

El empleado para Procesionaria es el DIFLUBENZURON, como el Larvivex Complex.

Tiene una gran eficacia en aplicaciones muy tempranas, en fase de huevo u oruga inicial; más tarde, no va tan bien y las orugas crecidas ya habrán producido daños. Por tanto, elegir el momento para el tratamiento es fundamental con el Diflubenzuron.

Insecticidas químicos convencionales

Sirven para Procesionaria del pino aquellos que contienen piretroides como materia activa la Cipermetrina.

  • Dipacxon Plus con Cipermetrina.
  • Dipacxon 39 con Cipermetrina.
  • Arpon G con Cipermetrina.

El tratamiento químico de los bolsones se lleva a cabo mediante la pulverización directa con el insecticida.

Se trata en cualquier momento a lo largo del invierno. Mejor cuando las orugas son jóvenes y se sitúan en las zonas bajas de las copas y son más sensibles al producto. Mojar bien los bolsones.

Tratanto en Febrero-Marzo las orugas ya están formadas, y es el momento de impedir que las orugas desciendan al suelo.